• Opleidingen

Ons streven is om aan zoveel mogelijk mensen de expertise op het vlak van systemisch veranderen en participatie over te dragen. Daartoe hebben we een aantal opleidingsmogelijkheden ontwikkeld. Deze worden regelmatig parallel of na een veranderproces voor interne professionals en managers gegeven en worden toegespitst op de specifieke situatie. Open inschrijving bij voldoende deelname behoort ook tot de mogelijkheden.

Workshop Large Scale Intervention en Whole Scale Change

In deze interactieve workshop van drie tot vijf dagdelen komen de basis van systeeminterventies aan de orde in het kader van organisatieontwikkeling, zoals het bepalen van systeemgrenzen, directe participatie, het werken met ontwerpteams en leiders. Vervolgens wordt ingegaan op het ontwerpen langs methodische lijnen en de technieken om (grote) groepen mensen met elkaar in gesprek te brengen. De rol van de facilitator speelt hier een belangrijke rol. Wat doe je wel en wat niet? Welke valkuilen zijn er?

Clinic ‘het ontwerpen en faciliteren van interactieve workshops en werkconferenties

De clinic, bestaande uit twee dagdelen wordt gegeven met open inschrijving, maar veelal incompany, in het kader van een participatief veranderproces. De ontwerpprincipes en de do’s en dont’ts voor het faciliteren komen aan bod. De deelnemers werken tussen de twee bijeenkomsten aan hun eigen casuïstiek.

Training Facilitation Skills

Deze praktijktraining van vier dagdelen is bestemd voor adviseurs, managers en projectleiders die met groepen tot gedragen ideeën en besluiten willen komen. Hoe zorg ik ervoor dat alle kennis en creativiteit wordt aangeboord? Welke technieken kan ik gebruiken voor welk doel? Hoe houd ik de energie vast? U ontvangt tevens een reader met een groot aantal werkvormen.

Leiderschap voor verandering voor leidinggevende teams

Deze tweedaagse bijeenkomst is bedoeld voor managementteams, directieteams en raden van bestuur die zich geplaatst zien voor een verandering in hun organisatie. Wat vraagt dit van ons? Hoe en waarbij betrekken we medewerkers? Hoe moeten we weerstand zien? Hoe communiceren we de veranderingen? Hoe werken wij als team samen? Hoe zorgen we dat onze missie, visie en kernwaarden echt tot leven komen?

Workshop Burger- en overheidsparticipatie en opgavegericht werken

De omslag van de traditionele inspraak naar overheidsparticipatie gaat met veel zoeken gepaard. Hoe verhoudt zich de directe participatie tot de indirecte democratie? Waar, wanneer en hoe betrekken we de burger en andere stakeholders?  Steeds meer wordt er met (maatschappelijke) opgaven gewerkt, waar integraliteit, systeemgericht werken en samenwerking leidend zijn. Dit vraagt een andere houding van bestuurders, raadsleden en ambtenaren dan bij de traditionele inspraak. Hoe gaan we om met de dilemma’s die we tegenkomen? Hoe zorgen we ervoor de dat burger echt aan zet is? Wat betekent meer zelforganisatie voor onze rol? In deze workshop van vier dagdelen is ruime aandacht voor dilemma’s waar politici zich voor geplaatst zien als het gaat om besluitvorming, alsmede de eisen die aan de ambtelijke organisatie moeten worden gesteld.

De workshop wordt regelmatig intern gegeven voor colleges, raden en ambtelijke organisaties.

Schaduwadvisering

U staat voor de taak om een veranderproces te begeleiden als intern adviseur, project- of programmamanager of opgaveregisseur, maar u wilt het vooral zelf doen en het werk niet over te laten aan een extern bureau. Het kan gaan over organisatieverandering of over een proces van burgerparticipatie en opgavegericht werken. Wij helpen regelmatig vanuit een achtergrond rol bij het ontwikkelen van het proces en het ontwerpen en faciliteren van bijeenkomsten met betrokkenen, vanuit een langjarige ervaring met participatieprocessen.

Aankomende Clinic

De vraagstelling

Wat kun je doen om een interactieve bijeenkomst te ontwerpen en te faciliteren,
die er voor de deelnemers echt toe doet en die leiden tot betekenisvolle uitkomsten?

De oplossing

Het klinkt logisch, zorg dat deelnemers écht met elkaar in gesprek gaan over
onderwerpen die voor hen zelf belangrijk zijn. Maar in de praktijk zien we nogal eens de volgende opmerkingen in evaluaties:
• Het was leuk, maar wat hebben we nou eigenlijk bereikt?
• De uitkomst was gestuurd
• In de middag zakte het in
• De sessieleider was te dominant
• De sessieleider stuurde de inhoud te veel
• Het was rommelig
• Ik zat niet te wachten op zogenaamd leuke spelletjes
• De vorm overheerste de inhoud
• Het is onduidelijk wat er met de uitkomsten gebeurt; ik heb er eigenlijk geen vertrouwen in, ik heb al zo vaak mijn mening gegeven