Interview website gemeente Haren

Op 7 oktober en 4 november organiseren wij in Haren bijeenkomsten waarin inwoners uit de gemeente de kans krijgen gezamenlijk te praten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Er is bewust gekozen om in dit traject geen gebruik te maken van traditionele inspraakavonden. Met behulp van een nieuwe methode willen wij ervoor zorgen dat de inwoners van de gemeente een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het proces richting herindeling of zelfstandig blijven en willen wij ervoor zorgen dat de stem van de inwoners optimaal tot zijn recht kan komen.

Er is gekozen voor een unieke methode van burgerparticipatie; de methode van de Large Scale Interventions (LSI). De methode kent zijn oorsprong in Amerika, maar wordt ook steeds vaker in Nederland succesvol ingezet. Rob de Wilde is de persoon die deze methode van Amerika naar Nederland bracht en hij heeft inmiddels tal van projecten door heel het land met behulp van deze methode succesvol ten einde weten te brengen. De bijeenkomsten op 7 oktober en 4 november zullen begeleid worden door Rob de Wilde. Veel van ons zullen nog niet bekend zijn met de methodiek van de Large Scale Interventions, daarom stelden wij Rob de Wilde enkele vragen over deze methode.

Hoe zou u de methode Large Scale Interventions in een paar zinnen omschrijven?
“Als een methodiek om via directe participatie en dialoog met grote groepen betrokkenen rond een bepaald vraagstuk tot een antwoord te komen op een vraagstuk dat iedereen aangaat. In dit geval de bestuurlijke toekomst van Haren. Maar het kan ook gaan over organisatie ontwikkeling in organisaties. Typerend is dat altijd alle perspectieven, meningen en belangen aanwezig zijn en direct met elkaar in contact gaan in kleine groepen van 7 mensen. Al die groepen werken simultaan aan dezelfde vragen. Die vragen worden geformuleerd door een ‘ontwerp team’, bestaande uit een afspiegeling van de totale groep stakeholders. Door deze werkwijze komt men tot tot ‘common ground’. Er is geen sprake van discussie en debat, want deze manieren van praten leiden makkelijk tot polarisatie en het ingraven in eigen standpunten. Iedereen praat mee op persoonlijke titel. Er is geen hiërarchie aan de tafels, want we gaan ervan uit dat iedereen kennis heeft over het vraagstuk, ongeacht je formele positie. Hiermee is er dus een groot verschil met de vertegenwoordigende democratie, waar iedereen een achterban vertegenwoordigt en zoveel mogelijk mensen mee moet zien te krijgen (die niet direct meepraten) via overtuiging. Dit is een langdurig proces met vele schijven. Bij de Large Scale Intervention zijn alle schijven in de zaal. Er wordt altijd gewerkt met een stevig tempo en interactieve werkvormen. Er zijn geen plenaire overtuigingsverhalen en geen retoriek, maar worden er de echte gesprekken gevoerd over zaken die dichtbij staan.”

Wat is volgens u de kracht van de methode?
“De kracht zit wat mij betreft in het feit dat er sprake is van dialoog in plaats van debat. De methodiek is sinds enkele decennia wetenschappelijk onderzocht en het feit dat de focus ligt op wat verbindt in plaats van wat scheidt springt vooral in het oog. Omdat alle aanwezigen tegelijkertijd over dezelfde onderwerpen praten en de groepen vergelijkbaar zijn samengesteld is er al snel een feest van herkenning. Daarnaast zorgt het feit dat de voorbereiding plaatsvindt ook vanuit vele perspectieven ervoor dat deelnemers zich 100% herkennen in de vragen die worden besproken. Maar alles staat of valt wel met het feit dat deze ‘wisdom of the crowd’ serieus en snel wordt opgepakt door bestuurders.”

Hebt u al eerder projecten uitgevoerd voor gemeenten?
“Ik heb voor tientallen gemeenten, stadsdelen en wijken dit soort projecten uitgevoerd, vanuit een grote variëteit aan vraagstukken: inrichting openbare ruimte, gebiedsgericht werken, fusies, veiligheid, de decentralisaties. En altijd zie je weer dat mensen betrokken zijn en constructief willen meedenken over hun eigen leefgebied dan je denkt als je het alleen over aspectmatige inspraakprocessen hebt. In veel gevallen zie je ook als ‘bijwerking’ een grotere sociale cohesie. Het is wel leuk om te vertellen dat de besluitvorming over wat te doen met ‘Ground Zero’ ook met behulp van Large Scale Interventions is gedaan. Daar werden ook online dialogen gevoerd. Dit is overigens vaak een goede aanvulling op de levende dialogen, bij voorbeeld voor verdieping. “

Wat hoopt u samen met de inwoners van de gemeente Haren te bereiken met dit traject?
“Na het hele proces tot nu toe hoop ik oprecht dat alle inwoners erop vertrouwen dat het proces dat nu in gang wordt gezet leidt tot een gedragen besluit in december door de Raad. En dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen.”

Waarom moeten inwoners van de gemeente Haren volgens u deelnemen aan de bijeenkomsten?
“Een gemeente is van burgers, de rol van de overheid zou vooral een faciliterende moeten zijn. Ik pleit voor zoveel mogelijk directe participatie en zoveel mogelijk deelname, zodat de burgers het stuur niet uit handen geven.”